WHOA

W

Algemeen

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord, de WHOA heeft als doel het reorganiserend vermogen door middel van een onderhands akkoord te versterken van ondernemingen die vanwege een te zware schuldenlast failliet dreigen te gaan. Sinds de inwerkingtreding van de WHOA is het mogelijk een onderhands akkoord door de rechtbank te laten goedkeuren (homologeren), ondanks dat een aantal schuldeisers hier tegen zijn. Daarom wordt dit akkoord ook wel een dwangakkoord genoemd. Door middel van deze nieuwe wet kunnen de rechten van alle schuldeisers worden gewijzigd. Ook kunnen huur- of leasecontracten worden gewijzigd of beëindigd. Wijziging wil in dit geval zeggen dat schuldeisers genoegen moeten nemen met gedeeltelijke of latere betaling.

Als de onderneming niet meer levensvatbaar is, kan de WHOA ook worden ingezet om een akkoord te bereiken waarmee het bedrijf wordt beëindigd zonder failliet te gaan. Voor beide scenario’s geldt dat alle schuldeisers beter af moeten zijn met het akkoord dan dat zij zijn bij faillissement. Het akkoord dat aan de rechtbank ter goedkeuring wordt voorgelegd, dient een redelijk akkoord te zijn. Redelijk voor alle schuldeisers wiens rechten worden gewijzigd met het akkoord.

Koks Herstructurering is onpartijdig en ziet er op toe dat de belangen van de schuldeisers worden gewaarborgd en zorgt samen met de ondernemer voor een redelijk akkoord.

Startverklaring

Zodra de ondernemer beseft dat zijn bedrijf failliet dreigt te gaan is het zaak direct te starten met de voorbereiding van het onderhands akkoord en een startverklaring te deponeren bij de griffie van de rechtbank. Na het deponeren van deze verklaring kan de rechtbank om een afkoelingsperiode worden verzocht. Ook kan de rechtbank hierna worden verzocht beslagen op te heffen en faillissementsaanvragen of surseanceverzoeken te schorsen.

Herstructureringsdeskundige

De herstructureringsdeskundige bereidt samen met de ondernemer het onderhands akkoord voor. De aanwijzing van de herstructureringsdeskundige leidt er niet toe dat de ondernemer de beschikking over zijn onderneming verliest. Hij behoudt zelf de controle en kan zijn onderneming blijven voortzetten terwijl de akkoordprocedure loopt.

Het verzoek tot aanwijzing van de herstructureringsdeskundige wordt ingediend door een advocaat. De rechtbank wijst de herstructureringsdeskundige aan en stelt zijn salaris vast. Er ontstaat geen overeenkomst tussen de onderneming en de herstructureringsdeskundige; hij is onafhankelijk. Het salaris van de herstructureringsdeskundige dient te worden betaald door de onderneming.

Afkoelingsperiode

Tegelijkertijd met het verzoek tot aanwijzing van de herstructureringsdeskundige kondigt de rechtbank een afkoelingsperiode van ten hoogste vier maanden af. Tijdens deze periode kan geen faillissement worden uitgesproken of beslag worden gelegd. Gelegde beslagen vervallen en een eventuele faillissementsaanvraag wordt geschorst. In deze periode mogen geen verpande vorderingen worden geïnd, huurcontracten mogen niet worden opgezegd en voorraden mogen worden gebruikt, mits zekerheid wordt gesteld. Met een afkoelingsperiode kan de ongestoorde voortzetting van de onderneming worden gegarandeerd voor de periode dat het akkoord wordt voorbereid. Ook besluit de rechtbank in deze procedure  of de ondernemer kiest voor een openbare of besloten procedure. In dat laatste geval zal niet breed bekend worden dat er financiële problemen zijn. Vaak wordt gekozen voor een besloten procedure.

Inlichtingenplicht

Het akkoord dient transparant te zijn: er dient sprake te zijn van een compleet en helder dossier, waarbij op relatief eenvoudige wijze duidelijk wordt hoe men tot bepaalde berekeningen en waarderingen en de daarop gebaseerde beslissingen is gekomen.

Zo moet het akkoord onder andere de volgende informatie bevatten: oorzaak van het tekort en wat de ondernemer daaraan heeft gedaan, lijst van alle schuldeisers (ook van diegene wiens rechten niet worden gewijzigd), het bedrag van hun vorderingen en de liquidatie- en reorganisatiewaarde van de onderneming inclusief de wijze waarop deze waarden zijn berekend. Ook zal worden onderzocht of garantstellingen aanwezig zijn, waarmee bepaalde vorderingen zijn gedekt.

De onderneming is verplicht de herstructureringsdeskundige volledige inzage te geven in al haar boeken, bescheiden en gegevensdragers. De herstructureringsdeskundige gaat discreet met deze gegevens om en deelt deze gegevens niet met derden, tenzij derden recht hebben op inzage. Voor dat gedeelte richt Koks Herstructurering een dataroom in, welke dataroom op aanvraag toegankelijk is voor elke schuldeiser. Inzage is toegestaan, kopiëren van de vertrouwelijke informatie niet.

Oorzakenonderzoek

Met de WHOA kunnen schuldeisers worden gedwongen genoegen te nemen met minder. Dit is een inperking van hun eigendomsrecht. Het akkoord dient daarom redelijk, eerlijk en transparant te zijn. Koks Herstructurering zal in dat kader onderzoeken wat de oorzaak is van het tekort en wat daaraan is gedaan. Of de tekorten het gevolg zijn van mismanagement en of sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. Of het tekort het gevolg is van Corona of ook andere oorzaken heeft.

Waardebepalingen

De reorganisatiewaarde vormt de hoeksteen van het akkoord. Op basis van deze waarde wordt bepaald hoe groot het bedrag is waar de schuldeisers recht op hebben. De reorganisatiewaarde kan op verschillende manieren worden berekend. Het akkoord dient te vermelden voor welke berekeningsmethode is gekozen. Voor berekening van de ondernemingswaarde kan de kasstroommethode (DCF) worden gehanteerd. Voor berekening van de reorganisatiewaarde wordt daar onder andere nog bij de opgesteld het bedrag dat wordt bespaard door het beëindigen van huur- of leasecontracten. Per onderneming bekijken de specialisten van Koks Herstructurering welke methode van berekening het eerlijkst is in de gegeven omstandigheden. Ook de liquidatiewaarde wordt berekend. Deze waarde bepaalt waar de schuldeisers met pandrechten zoals de bank en de belastingdienst minimaal recht op hebben.

Klassenindeling

De schuldeisers worden ingedeeld in verschillende klassen. Een klasse bestaat uit schuldeisers met dezelfde rang, zoals de bank en de belastingdienst, schuldeisers met een eigendomsvoorbehoud, schuldeisers met een retentierecht en concurrente schuldeisers. Iedere klasse krijgt een eigen voorstel. Een akkoord kan aan de rechtbank ter goedkeuring worden voorgelegd, indien ten minste  één klasse van schuldeisers het akkoord met 2/3 meerderheid heeft goed gekeurd. Deze klasse dient wel te bestaan uit schuldeisers die in geval van faillissement ook geld zullen ontvangen, zoals de belastingdienst.

Stemgerechtigd zijn schuldeisers en aandeelhouders van wie de rechten op basis van het akkoord worden gewijzigd. Alle stemgerechtigden krijgen een redelijke termijn van ten minste acht dagen om over het akkoord te stemmen. Maar in veel gevallen zal een ruimere termijn aan de schuldeisers worden gegund om een duidelijk beeld te krijgen van de aard en omvang van het akkoord. Ook moet er tijd zijn voor de schuldeisers om vragen te stellen en informatie in te winnen.

Afwijzingsgronden

De rechtbank onderzoekt ambtshalve onder andere of de onderneming de schuldeisers behoorlijk heeft ingelicht over het akkoord en heeft voorzien van alle wettelijk voorgeschreven informatie. Ook onderzoekt de rechtbank of alle schuldeisers op de juiste wijze zijn opgeroepen voor stemming, zijn ingelicht over de uitslag van de stemming en zijn ingelicht over de datum en het tijdstip van de behandeling van het homologatieverzoek. Indien daaraan voldaan is zal de rechtbank het homologatieverzoek in beginsel honoreren, tenzij één van de schuldeisers die tegen heeft gestemd een geslaagd beroep doet op één van de in de wet vermelde weigeringsgronden.

Tegenstemmende schuldeisers kunnen de rechtbank verzoeken het akkoord niet goed te keuren omdat volgens hen de liquidatie- of reorganisatiewaarde niet goed is berekend of ten onrechte is afgeweken van de wettelijke rangorde die bij faillissement wordt gehanteerd. Koks Herstructurering zier er op toe dat de belangen van alle schuldeisers worden gewaarborgd en dat verschillende waarden op redelijke en eerlijke wijze onder de schuldeisers worden verdeeld.

Hoe transparanter, redelijker en duidelijker het akkoord, des te sneller het akkoord wordt goedgekeurd. Koks Herstructurering staat voor deze doeltreffendheid.